באַקוקן

צו באַקוקן די פֿיזישע אויסשטעלונג אינעם פּאַריזער ייִדיש־צענטער — מעדעם־ביבליאָטעק :

Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem
29, rue du Château-d'Eau 75010 Paris
Tél. : +33(0)1 47 00 14 00 ; www.yiddishweb.com

עפֿן־שעהען :
מאָנטיק, דינסטיק און דאָנערשטיק פֿון 13,30 ביז 18,30 אַז'
מיטוואָך און שבת פֿון 14 ביז 17 אַז'
קוקט אויף די טעג ווען דער צענטער איז פֿאַרמאַכט אויפֿן וועבאָרט פֿון פּאַריזער ייִדיש־צענטער.