פֿאַרבינדונגען

צו הערן און צו זען

אין ייִדיש

אַהרן צייטלין, אַ שמועס מיט אַבֿרהם טאַבאַטשניק , דעם 20סטן מײַ 1955,
Yiddish Book Center's Frances Brandt Online Yiddish Audio Library

אַהרן צייטלין, ר׳ נחמן פֿון בראַסלעוו, ייִדישע פֿאָלקס־ביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, די 48סטע יערלעכע אַלגעמיינע פֿאַרזאַמלונג, דעם 1טן אַפּריל 1962, די ערשטע רעקאָרדירונג פֿון דער מינוט 31:40 אָן
Yiddish Book Center's Frances Brandt Online Yiddish Audio Library
[01-105A, min. 31:40.]

אַהרן צייטלין, מענדעלע מוכר־ספֿרים, ייִדישע פֿאָלקס־ביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, די 53סטע יערלעכע אַלגעמיינע פֿאַרזאַמלונג, דעם 21סטן אַפּריל 1968, די ערשטע רעקאָרדירונג פֿון דער מינוט 31:40 אָן
Yiddish Book Center's Frances Brandt Online Yiddish Audio Library
[02-140B, min. 22:06]

שמואל ראָזשאַנסקי, אַהרן צייטלין דער מקובל, דעם 31סטן אויגוסט 1968
Yiddish Book Center's Frances Brandt Online Yiddish Audio Library

אויף פֿראַנצייזיש

Tal Hever-Chybowski, Aaron Zeitlin et la parapsychologie, Maison de la culture yiddish, 1.02.2020

Natalia Krynicka, Bibliothèque Medem ouvre ses portes : Aaron Zeitlin, Maison de la culture yiddish, 1.02.2020

וועבזײַט געווידמעט צייטלינס פּיעסע דזשייקאָב דזשייקאָבסאָן
jj.yiddish.paris/

אויסגאַבעס

אַהרן צייטלינס ווערק

צוויישפּראַכיק ייִדיש־פֿראַנצייזיש

די לעצטע ווײַטקייט : אויסגעקליבענע לידער, פֿראַנצייזישע איבערזעצונג : בתיה בוים, אויסקלײַב, רעדאַקציע און באַגלייטוואָרט : יצחק ניבאָרסקי, פּאַריז, פֿאַרלאַג מעדעם־ביבליאָטעק, 2021, 369, 39 זײַטן
צו באַשטעלן טוט אַ קוועטש דאָ

ווייצמאַן דער צווייטער : אַ פֿאַנטאַזיע אין 14 בילדער, פֿראַנצייזישע איבערזעצונג : עוולין גרומבערג, מיט באַגלייטווערטער פֿון יצחק ניבאָרסקי, עוולין גרומבערג, נאַטאַליע קריניצקאַ, פּאַריז, פֿאַרלאַג מעדעם־ביבליאָטעק, 2021, 243, 41 זײַטן
צו באַשטעלן טוט אַ קוועטש דאָ

אין ייִדיש

אין קאַמף פֿאַר אַ ייִדישער מלוכה, ניו־יאָרק, ייִדיש־נאַציאָנאַלער אַרבעטער־פֿאַרבאַנד, 1943

אַלע לידער און פּאָעמעס : לידער פֿון חורבן און לידער פֿון גלויבן, ניו־יאָרק – תּל־אַבֿיבֿ, פֿאַרלאַג בערגען־בעלזען, ב׳ 1, 1967

אַלע לידער און פּאָעמעס : ווײַטערדיקע לידער פֿון חורבן און לידער פֿון גלויבן, ניו־יאָרק – תּל־אַבֿיבֿ, פֿאַרלאַג בערגען־בעלזען, ב׳ 2, 1970

ברענענדיקע ערד : ראָמאַן, תּל־אַבֿיבֿ, פֿאַרלאַג י. ל. פּרץ, 1979. 1טע אויפֿלאַגע : וואַרשע 1937

געזאַמלטע דראַמעס ב׳ 1, תּל־אַבֿיבֿ, פֿאַרלאַג י. ל. פּרץ, 1974

דזשייקאָב דזשייקאָבסאָן אָדער מעשׂה־בראשית : אַ גראָטעסקשפּיל אין 4 אַקטן. לויט אַ מאָל אין אַ יובֿל, וואַרשע, 1931, זז׳ 3 – 86

דראַמעס, ב׳ 2, תּל־אַבֿיבֿ, פֿאַרלאַג י. ל. פּרץ, 1980

געזאַמלטע לידער, ב׳ 1, ניו־יאָרק, פֿאַרלאַג מתּנות, 1947

געזאַמלטע לידער, ב׳ 2, ניו־יאָרק, פֿאַרלאַג מתּנות, 1947

געזאַמלטע לידער, ב׳ 3, ניו־יאָרק, פֿאַרלאַג מתּנות, 1957

יעקבֿ פֿראַנק : דראַמע אין זעקס בילדער, ווילנע, ב. קלעצקין , 1929

מטטרון : אַפּאָקאַליפּטישע פּאָעמע , וואַרשע, 1922

שאָטנס אויפֿן שניי, וואַרשע, בעלעטריסטן־פֿאַראייניקונג, 1923