קרעדיטן

טעקסט : יצחק ניבאָרסקי
קאָרעקטור אויף פֿראַנצייזיש : עוולין גרומבערג
איבערזעצונג אויף פֿראַנצייזיש פֿון די לידער : בתיה בוים
בילדער־פֿאָרשונג און קאָרעקטור אויף ייִדיש : נאַטאַליע קריניצקאַ
גראַפֿישער קאָנצעפּט, דיגיטאַלער קאַטאַלאָג און פֿאָרלייענען : טל חבֿר־כיבאָווסקי
רעקאָרדירונג, קלאַנג־מאָנטאַזש און באַגלאַמאַ : שחר פֿײַנבערג

© פּאַריזער ייִדיש־צענטער — מעדעם־ביבליאָטעק, 2020

דער קולטור־סעזאָן „אַהרן צייטלין, אַ וויזיאָנערישער שרײַבער“ איז אונטערגעשטיצט פֿון דער פֿונדאַציע לזכר דעם חורבן.